Vedtægter for Amatørsymfoniorkestret Salling Spillemænd

  1. Foreningens navn er Amatørsymfoniorkestret Salling Spillemænd. Dets hjemsted er Skive Musikskole, Asylgade 5, 7800 Skive.
  2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og glæden ved aktivt at beskæftige sig med symfoniorkestermusik på amatørplan, at bibringe musikskoleelever erfaring i orkesterspil, samt at etablere musikundervisning i fornødent omfang. Amatørorkestret Salling Spillemænd fungerer som støttekreds for Skive Musikskole i et omfang, der suverænt kontrolleres af Salling Spillemænds bestyrelse.
  3.  Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Til bestyrelsesmøde kan indkaldes repræsentanter for foreningens instruktører/dirigenter.
  4.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, på en mandag senest ultimo september. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter: Formandens beretning, regnskab, indkomne forslag, valg af bestyrelsesmedlemmer, fastsættelse af medlemskontingent samt eventuelt. På generalforsamlingen vælges hver år 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, dog henholdsvis 3 eller 4 såfremt bestyrelsen er på 7 medlemmer, henholdsvis 3 og 3 såfremt bestyrelsen er på 6 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år. Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant, begge for 2 år.  Forslag til bestyrelsen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle andre afstemninger gælder almindeligt flertal.
  5. Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nodearkivar. Nodearkivaren behøver dog ikke nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen.  Formand og kasserer er tegningsberettigede. Bestyrelsens arbejde omfatter foreningens anliggender i.h.t. pkt. 2.  Det daglige arbejde varetages af bestyrelsen samt repræsentanter for foreningens instruktører/dirigenter. Til arbejdet hører bl.a. valg af repertoire, som kan ske efter instruktørernes/dirigenternes forslag. Hertil kommer tilrettelæggelse af koncerter.
  6.  Orkestersæsonen strækker sig normalt fra ca. midten af august til midten af maj. Der afholdes øve aften 1 gang ugentlig på Skive Musikskole. Enhver der spiller et symfoniorkesterinstrument, kan optages i foreningens orkestre, hvor det efter instruktørens/dirigentens og bestyrelsens skøn findes mest hensigtsmæssigt. Foreningen afholder hvert år så vidt muligt en afslutning med adgang for offentligheden. Desuden kan de enkelte orkestre medvirke ved andre egnede arrangementer efter bestyrelsens beslutning.
  7.  Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet, der opkræves i terminer, som bestyrelsen beslutter. Der kan efter bestyrelsens beslutning gives rabat til medlemmer, der modtager undervisning på Skive Musikskole. Kontingentet udgør sammen med evt. offentlige eller private tilskud det økonomiske grundlag for foreningens drift.
  8.  Af hensyn til orkesterarbejdet henstilles det til medlemmerne at møde op hver øve aften. I tilfælde af forfald anmodes medlemmerne om at melde afbud, så aftenens program evt. kan ændres. Medlemmer der benytter foreningens instrumenter, må udvise passende omhu med instrumenterne samt sørge for deres normale vedligeholdelse.
  9. Foreningen tilmeldes andre organisationer i det omfang, bestyrelsen finder det formålstjenligt.
  10. Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes af en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor der er ¾ majoritet for ophævelsen. Hvis denne ikke opnås p.gr. af for ringe fremmøde, men der dog er flertal for ophævelsen, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages med ¾ majoritet blandt det fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen der ophæver foreningen træffer bestemmelse om foreningens formue og værdier.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 25.5.2009 – senest opdateret på generalforsamlingen d. 14.9.2020